Klubbens vedtægter

Foreningens vedtægter

§1: Foreningens navn er Amager Genseiryu, og den er bl.a. tilknyttet Dansk Karate Forbund. Klubben har hjemsted i Tårnby Kommune og er stiftet i 2008.

§2: Amager Genseiryu har til formål at give børn såvel som voksne medlemmer mulighed for at dygtiggøre sig i karate.

§3: Som medlem kan alle, der ikke er straffet for vold, og som er villig til at respektere Amager Genseiryu’s love og bestemmelser, optages. Medlemskab er på eget ansvar, hvilket også fremgår af indmeldelsesblanketten.

§4: Der indbetales et indmeldelsesgebyr (éngangs beløb) der er fastsat af generalforsamlingen. Derud over betales der et månedligt kontingent, der også er fastsat på Generalforsamlingen. Kontingentet skal indbetales senest den 5. i hver måned.

§5: Udmeldelse af Amager Genseiryu skal ske på mail amagergenseiryu@gmail.com med mindst 1 måneds varsel til ny måned. Ved restance på 3 måneder ophører medlemskabet uden yderligere varsel. Dette bevirker dog at restancen stadig skyldes.

§6: Bestyrelsen kan til en hver tid ekskludere et medlem. Alle eksklusioner skal meddeles skriftligt med oplysning om ankeret, til medlemmet. Den ekskluderede kan inden 3 uger efter eksklusionen anke afgørelsen for klubbens Generalforsamling.

§7: Medlemmer, der er i restance, har ingen stemmeret i Amager Genseiryu’s anliggender.

§8: Generalforsamlingen er Amager Genseiryu’s øverste myndighed. Der afholdes Generalforsamling i første halvdel af året. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen indeholder følgende:

 1. 1. Valg af Dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Godkendelse af årsregnskab

  4.Fastsættelse af kontingent

  5. Indkommende forslag

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  7. Valg af revisor og suppleanter

  8. Eventuelt

  §9: Forslag til Generalforsamlingen skal være Bestyrelsen i hænde mindst 5 hverdage før Generalforsamlingen afholdes.
  Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel af Bestyrelsen eller når halvdelen af de aktivt betalende medlemmer skriftligt, og med begrundelse anmoder herom.
  For at vedtage vedtægtsændringer kræves, at 2/3 at de afgivne stemmer er for forslaget. I alle øvrige tilfælde gælder flertallets afgørelse.

  §10: Stemmeret på Generalforsamlingen har alle betalende medlemmer over 16 år, der ikke er i restance. Hvis eleven er under 16 år, kan en forælder stemme på elevens vegne. Der kan ikke gives fuldmagt.

  §11: Bestyrelsen vælges for 2 år.

  Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år.

  Næstformand, 1 bestyrelsesmedlem og kassereren vælges på ulige år.

  Revisor og suppleanter vælges for 1 år.

  Bestyrelsen fritages fra klubkontingent.

  §12: Valgbar til Bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år. Er medlemmet under 18 år, kan en forælder til medlemmet stille op til bestyrelsen.

  §13: Bestyrelsen varetager Amager Genseiryu’s daglige ledelse under ansvar overfor Generalforsamlingen. Bestyrelsen afholder møder efter behov.

  §14: Formanden skal fremlægge Bestyrelsens beretning for det forløbene år, samt meddele evt. fremtidsplaner. Kassereren skal fremlægge det reviderede regnskab skriftligt til godkendelse.

  §15: Kassereren er ansvarlig for, at regnskabet føres efter god regnskabsmæssig skik. Det vil sige nøjagtig gengivelse af indtægter og udgifter med vedføjende datoer. Registrering af kontingentbetaling skal kunne virke som medlemsprotokol.
  Kassebeholdningen må ikke overstige det beløb som er nødvendigt for den daglige administration. Det øvrige indsættes på bank/girokonto lydende på Amager Genseiryu’s navn.
  Indestående kan hæves af Kassereren og Formanden.
  I det omfang det er nødvendigt, kan Kassereren og Formanden i samarbejde udpege en medhjælper, der i en tidsbegrænset periode, kan få de samme beføjelser som Kasseren.

  §16: Formanden underskriver på klubbens vegne, men i vigtige beslutninger såsom opsigelser, tegnelser m.m. skal et flertal af bestyrelsen underskrive.

  §17: Klublokaler, eller andet der af Formanden er lejet til klubadressen, underlægges § 16.

  §18: Klubben kan kun opløses på en Generalforsamling, hvor opløsningen er eneste punkt på dagsordenen.

  Vedtaget på Generalforsamlingen den 10-02-2016.